Artikel 1 Algemeen
1.1. Definities:
a. Tijdelijk Takkenberg te Amstelveen (handelsnaam van Elsbeth Takkenberg): de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74950436, Hendrik van Borsselenkade 15, 1181 AX te Amstelveen.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Tijdelijk Takkenberg een overeenkomst sluit;
c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en Tijdelijk Takkenberg.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met Tijdelijk Takkenberg. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Tijdelijk Takkenberg en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 2 Uitvoering van de opdracht
Tijdelijk Takkenberg draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.
Artikel 3 Levertijd
3.1. De door Tijdelijk Takkenberg opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van Tijdelijk Takkenberg een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.
Artikel 4 Verkregen informatie en documenten
4.1 De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.
Artikel 5 Prijs
5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W.
5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door Tijdelijk Takkenberg te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.
Artikel 6 Betaling
6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Tijdelijk Takkenberg op de factuur aan te geven wijze.
6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1. Tijdelijk Takkenberg kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Tijdelijk Takkenberg is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Tijdelijk Takkenberg geleverde dienst(en).
7.2. Tijdelijk Takkenberg is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Tijdelijk Takkenberg biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Tijdelijk Takkenberg aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Tijdelijk Takkenberg worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Tijdelijk Takkenberg niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Tijdelijk Takkenberg zijn verstrekt, heeft Tijdelijk Takkenberg te Amstelveen het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
7.4. Tijdelijk Takkenberg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Tijdelijk Takkenberg is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Tijdelijk Takkenberg kenbaar behoorde te zijn.
7.5. Tijdelijk Takkenberg is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6. Indien Tijdelijk Takkenberg desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
7.7. Alle aanspraken jegens Tijdelijk Takkenberg die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij Tijdelijk Takkenberg zijn ingediend, vervallen door verjaring.
Artikel 8 Overmacht
8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt Tijdelijk Takkenberg ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Tijdelijk Takkenberg geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.
Artikel 9 Klachtenregeling
9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan Tijdelijk Takkenberg kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.
9.2. Indien een klacht gegrond is, zal Tijdelijk Takkenberg de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Tijdelijk Takkenberg worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil. Tijdelijk Takkenberg zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.
Artikel 10 Diversen
10.1. Tijdelijk Takkenberg is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
10.2. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is Tijdelijk Takkenberg gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.
10.3. Tijdelijk Takkenberg is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Tijdelijk Takkenberg tot mededeling verplicht.
10.4. Tijdelijk Takkenberg heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat Tijdelijk Takkenberg de opdracht heeft uitgevoerd.
10.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Tijdelijk Takkenberg is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.